Menu Sluiten

Greenspanfonds

In april 2010 overleed Stanley Ira Greenspan.

Guy Couturier heeft een in memoriam aan hem gewijd. Een en ander heeft geleid tot het oprichten van het Stanley I. Greenspanfonds.

Missie
Bevorderen van kennis op het gebied van IMH.

Doelstelling
Het subsidiëren van projecten gericht op bevorderen van kennis op het gebied van IMH.

Bedrag
750 euro. Het geld kan worden verdeeld over verschillende projecten
Dit bedrag wordt jaarlijks gereserveerd uit de contributiegelden

Voorwaarden
De aanvrager dient IMH-specialist DAIMH of IMH-consulent DAIMH te zijn.
De aanvraag dient:

  • inhoudelijk duidelijk te maken waar het project over gaat en hoe de IMH-kennis hiermee bevorderd kan worden
  • vergezeld te gaan van een motivatie waarom een bijdrage van het fonds nodig is en
  • voorzien te worden van een duidelijk financieel plan.

Na afloop van het project dient een verslag te worden ingeleverd voor publicatie op de website.
Als het project tot publicatie leidt, dient de financiële steun van het fonds genoemd te worden

Procedure
Het project dient voor 1 mei te worden ingeleverd
De aanvraag kan per post of per mail (info@daimh.nl) te worden ingediend bij het secretariaat van de DAIMH, p/a Steenarend 44, 3435 GW Nieuwegein.
De aanvraag wordt vervolgens in de Algemeen Bestuursvergadering behandeld. De aanvrager krijgt voor 1 augustus bericht over toekenning of afwijzing
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden in de Algemene Leden Vergadering.

December 2019